પ્રથમ વર્ષ B.A.ની અભ્યાસ-સામગ્રી બાબત

પ્રથમ વર્ષ B.A. ફરજિયાત વિષયનું માળખું(Syllabus)

DownloadGujarati - (516 Kb)

પ્રથમ વર્ષ B.A. મુખ્ય-ગૌણ વિષયનું માળખું(Syllabus)

DownloadGujarati - (948 Kb)


પ્રથમ વર્ષ B.Com.ની અભ્યાસ-સામગ્રી

વિષયનું માળખું

DownloadGujarati - (564 Kb)