કરાર આધારિત શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક જગાઓની જાહેરાત તા.24-10-2019ની જગાઓના ઈન્ટરવ્યુ બાબત 


Notes:
  • જાહેરાત તા.24-10-2019 ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર - સ્પેશ્યલ એજ્યુકેશનના ઈન્ટરવ્યુ તા.06-02-2020 ના રોજ આયોજિત કરવામાં આવેલ હતા. જે હાલ મોકૂફ રાખવામાં આવેલ છે. જેની નવી તારીખ હવે પછી વેબસાઈટ ઉપર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.