Assignment

અગત્યની સુચના :

1. જાન્યુઆરી-2018 વર્ષના અસાઈન્મેન્ટ વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત થઇ ગયેલ છે. જે જમા કરાવાવની અંતિમ તારીખ 30/11/2018 છે જેની નોંધ લેવી.

2. Select Year માં 2018 સિલેક્ટ કરી Select Course માંથી આપના વિષયોનાસ્વાધ્યાયકાર્યડાઉનલોડ કરી શકાશે.

3. ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ પહેલા પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓ એ ૧૦૦ માર્કસ ના સ્વાધ્યાય કાર્ય લખીને જમા કરાવવા.

Clear Filter