બી.એડ્. પરીક્ષા પરિણામ સૂચના

Note : બી.એડ્. પરીક્ષા પરિણામ ૧૯/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે.