જાન્યુઆરી–૨૦૧૮માં લેવાયેલ તૃતીય વર્ષ બી.એ./બી.કોમ.ની પરીક્ષામાં ઉતીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે

Students List 2 : BA-BCom January-2018

DownloadEnglish - (849 KB)

Students List 1 : BA-BCom January-2018

DownloadEnglish - (68 KB)

Notice for Student Marksheet BA-BCom

DownloadGujarati - (245 KB)