એમ.ફિલ./પીએચ.ડી. પુનઃ પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાબત

M.Phil. Admission Form

DownloadGujarati - (97 KB)

Ph.D. Admission Form

DownloadGujarati - (98 KB)

એમ.ફિલ. અભ્યાસક્રમમાં બાકી રહેલ જગ્યા ભરવા માટેની પુનઃ પ્રવેશ પ્રક્રિયાની જાહેરાત

DownloadGujarati - (668 KB)

પીએચ. ડી. અભ્યાસક્રમમાં બાકી રહેલ જગ્યા ભરવા માટેની પુનઃ પ્રવેશ પ્રક્રિયાની જાહેરાત

DownloadGujarati - (982 KB)

એમ.ફિલ./પીએચ.ડી. અભ્યાસક્રમમાં બાકી રહેલ જગ્યા ભરવા માટેની પુનઃ પ્રવેશ પ્રક્રિયાની જાહેરાત

DownloadGujarati - (659 KB)