Certificate in Maternity Nursing Assistant (CTBA)

  • વર્તમાનમાં જે દાયણ તરીકે સેવા આપી રહેલ છે તેઓને તાલીમબધ્ધ કરવા અંગે.
  • દાયણ તરીકેની મહત્વની ફરજોથી માહિતગાર કરવા અંગે.
  • નવજાત શિશુના જન્મથી રસીકરણ સુધીની તમામ માહિતી પૂરી પાડવા અંગે.
  • કુટુંબનિયોજન અંગેની માહિતી પૂરી પાડવા અંગે.

ધોરણ ૧૦ + ૨ પાસ (અંગ્રેજી ભાષાની જાણકારી જરૂરી)

૨૦ ક્રેડિટના આ અભ્યાસક્રમમાં નીચે જણાવ્યા મુજબ ચાર પાઠયક્રમો છે.

અ.નું.પાઠયક્રમનું નામપાઠયક્રમક્રેડિટપુસ્તિકા
૧.સ્ત્રીનું ઋતુચક્ર અને ગર્ભાવસ્થાCTBA-0141
૨.પ્રસૂતિ દરમ્યાન અને પ્રસૂતિ સંભાળCTBA-0241
૩.નવજાત શિશુ સંભાળ અને કુટુંબનિયોજનCTBA-0341
૪.પ્રેકટીકલ ૫રીક્ષા 8 

વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન બે રીતે કરવામાં આવે છે.
(સત્રાંત ૫રીક્ષા : (8 ક્રેડિટ : 100 ગુણ, 4 ક્રડિટ: 50-ગુણ) (ભારાંક 100%)

  • વિદ્યાર્થી છ માસના સમયગાળાના અંતે સત્રાંત ૫રીક્ષા આપી શકશે.
  • જો એક સત્રાંત ૫રીક્ષામાં સફળ ન થાય તો સંબંધિત પાઠયક્રમોની સત્રાંત ૫રીક્ષા વિદ્યાર્થી બે વર્ષના સમયગાળા દરમ્યાન પોતાની અનુકૂળતા મુજબ આપી શકશે.
  • બે વર્ષના સમયગાળામાં અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ ન કરી શકનાર વિદ્યાર્થીને પૂન:નોંધણી કરાવવી ૫ડશે. જે માટે નિયત કરેલી ફી પુન:ભરવાની રહેશે.
  • સફળતાનું ધોરણ: અભ્યાસક્રમ સ:ળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે દરેક વિદ્યાર્થીએ પ્રેકટીકલ ૫રીક્ષામાં અને સત્રાંત ૫રીક્ષામાં પાઠયક્રમ દીઠ ઓછામાં ઓછા 50% અથવા "C" ગ્રેડ મેળવવો જરૂરી છે. એકંદરે50% ગુણ થશે નહિ તો ફકત સત્રાંત ૫રીક્ષા પુન: આપી સરેરાશ 50% ગુણ પ્રાપ્ત કરવાના રહેશે.